Privacy Statement

Vooraf
Waar in dit document wordt gesproken over ‘cursus’ worden daaronder, behalve cursussen, alle andere activiteiten van de volksuniversiteit bedoeld, zoals workshops, trainingen, lezingen en excursies.
Waar in dit document wordt gesproken over ‘cursist’ worden daaronder de deelnemers aan de activiteiten van de volksuniversiteit bedoeld.
Waar wordt gesproken over ‘de volksuniversiteit’ wordt Volksuniversiteit Het Groene Hart bedoeld.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Volksuniversiteit Het Groene Hart verwerkt de door de cursist verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doel van gegevensverwerking
De volksuniversiteit slaat de persoonsgegevens op in de cursistenadministratie en verwerkt de gegevens ten behoeve van de aanmelding voor de cursussen en ten behoeve van een goede cursusorganisatie. De gegevens worden ook gebruikt om de cursisten te informeren over het cursusprogramma en over nieuwe cursussen. Ook kunnen de gegevens gebruikt worden voor het maken van statistische analyses.

Bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens
De cursist kan aangeven dat zijn/haar persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor het toezenden van een nieuw cursusprogramma en van informatie over nieuwe cursussen.  De cursist kan zijn/haar bezwaren hiertegen kenbaar maken aan de cursusadministratie van de volksuniversiteit.. De gegevens worden dan verwijderd.

Recht van inzage en correctie
De cursist kan bij de cursusadministratie laten controleren of de door de volksuniversiteit geregistreerde gegevens juist zijn. Als de gegevens niet juist blijken te zijn, wordt dit gecorrigeerd. De volksuniversiteit kan de cursist vragen zich te legitimeren.

(Technische) beveiliging
Volksuniversiteit Het Groene Hart heeft passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Personen die namens de volksuniversiteit kennis kunnen nemen van de gegevens van cursist, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wijziging van privacy statement
De volksuniversiteit kan de tekst van dit privacy statement, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op de website zijn gepubliceerd.