Volksuniversiteit Het Groene Hart

Bestellijst

Geen bestellingen

Klachtenregeling

Vooraf
Waar in dit document wordt gesproken over ‘cursus’ worden daaronder, behalve cursussen, alle andere activiteiten van de volksuniversiteit bedoeld, zoals workshops, trainingen, lezingen en excursies. Waar in dit document wordt gesproken over ‘cursist’ worden daaronder de deelnemers aan de activiteiten van de volksuniversiteit bedoeld. Onder ‘vrijwilligers’ zijn alle bestuursleden, cursusbegeleiders en andere medewerkers van Volksuniversiteit Het Groene Hart begrepen, met uitzondering van de docenten. Waar wordt gesproken over ‘de volksuniversiteit’ wordt Volksuniversiteit Het Groene Hart bedoeld.

Doel regeling
Cursisten, docenten en vrijwilligers die niet tevreden zijn over de gang van zaken bij de volksuniversiteit, kunnen gebruik maken van de klachtenregeling. Deze klachtenregeling is conform de landelijke afspraken die zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten.

Melden van klachten

 • Klachten worden schriftelijk ingediend en gericht aan de secretaris van de volksuniversiteit.
 • Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
 • De klager dient eerst met de betrokken persoon te overleggen.
 • Slechts met instemming van de klager wordt de ingediende klacht en de naam van de klager gemeld aan degene tot wie de klacht zich richt.

Behandelen van klachten

 • Op een klacht ontvangt de indiener binnen een periode van vijf werkdagen (vakanties niet meegerekend) een bevestiging dan wel een inhoudelijke reactie.
 • Een klacht wordt in eerste instantie behandeld door de secretaris van de volksuniversiteit en binnen tien werkdagen (vakantieperiode niet meegerekend) schriftelijk afgehandeld.
 • Het antwoord op de klacht omvat in ieder geval:
  • het resultaat van ingewonnen advies dan wel commentaar door betrokkene
  • overwegingen die leiden tot de conclusie
  • conclusie van de behandeling van de klacht
  • wijze van verdere afhandeling

Beroepsmogelijkheid

 • Als naar het oordeel van de indiener van de klacht de afhandeling daarvan niet naar wens is verlopen, is beroep bij het bestuur van de volksuniversiteit mogelijk. Uitspraken van het bestuur zijn bindend.
 • Een klacht bij het bestuur wordt binnen een periode van een maand (vakanties niet meegerekend) behandeld en schriftelijk afgehandeld. In het kader van dit beroep kan het bestuur besluiten tot een nader gesprek met betrokkenen.