Volksuniversiteit Het Groene Hart

Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

Vooraf
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘cursus’ worden daaronder, behalve cursussen, alle andere activiteiten van de volksuniversiteit bedoeld, zoals workshops, trainingen, lezingen en excursies. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘cursist’ worden daaronder de deelnemers aan de activiteiten van de volksuniversiteit bedoeld. Waar wordt gesproken over ‘de volksuniversiteit’ wordt Volksuniversiteit Het Groene Hart bedoeld.

Inschrijven
Direct na het verschijnen van het programma kun je je voor één of meerdere cursussen inschrijven. De wijze waarop je kunt inschrijven staat beschreven onder de optie 'Inschrijven'. Inschrijven verplicht tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.


Annuleren door cursist

 • Je verbindt je door inschrijving voor de hele cursus. Vanaf tien dagen voor aanvang van de cursus is teruggave van het cursusgeld niet meer mogelijk.
 • De cursus is in overleg met de cursusadministratie overdraagbaar.
 • Annuleren moet schriftelijk gebeuren. Dat kan tot tien dagen voor aanvang van de cursus. De kosten van deze annulering bedragen € 12,50. Het restant van het geïncasseerde of betaalde cursusgeld wordt teruggestort.
 • Gedeeltelijke restitutie is alleen mogelijk bij langdurige ziekte en/of ziekenhuisopname. Hiervoor dient er schriftelijk of per email een verzoek aan het bestuur gericht te worden. Het is de cursusadministratie niet toegestaan uitspraken te doen over annuleringen.

Betaling
Met het inschrijven verplicht je je tot betaling van het volledige cursusgeld, bij voorkeur door eenmalige machtiging bij inschrijving via de website, door de eenmalige machtiging op het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen of door gebruik te maken van iDEAL. Het cursusgeld wordt, bij doorgaan van de cursus, voor de start van je bankrekening afgeboekt. Voor cursussen van twintig bijeenkomsten of meer bestaat de mogelijkheid het cursusgeld in twee termijnen te betalen. Dit kan alleen via automatische incasso. De tweede helft van de incasso wordt halverwege de cursus geïnd.

Aansprakelijkheid
Het bestuur van de volksuniversiteit stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens activiteiten die de volksuniversiteit organiseert. Je neemt voor eigen risico deel aan de activiteiten die direct of indirect verband houden met de cursussen.

Doorgaan van cursussen

 • Cursussen gaan door bij voldoende inschrijvingen. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk een week, voor aanvang ontvang je een bevestiging van deelname of een annuleringsbericht.
 • Wordt het minimum aantal cursisten niet bereikt, dan heeft de volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. Bij annulering heb je de keus uit te wijken naar een andere cursus ofwel het betaalde cursusgeld teruggestort te krijgen.
 • Bij overschrijding van het maximum aantal cursisten wordt getracht een extra cursus te organiseren. Hiervoor is een ander tijdstip en/of een andere datum onvermijdelijk. Bij niet bereiken van het minimum aantal deelnemers voor de extra cursus of activiteit wordt deze geannuleerd.

Boeken en lesmateriaal
Boeken,  les- en andere materialen zijn niet in het cursusgeld begrepen,  tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Let op! Het verdient aanbeveling boeken en dergelijke pas aan te schaffen, als vaststaat dat de cursus doorgaat (zie boven). Als blijkt dat een cursus niet door kan gaan, is de volksuniversiteit niet verantwoordelijk voor aangeschafte materialen.

Ziekte en verhindering

 • Wanneer je door omstandigheden niet aan (een deel van) een cursus kunt deelnemen, verzoeken wij je de administratie van de volksuniversiteit hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.
 • Wanneer (een deel van) een cursus niet doorgaat vanwege ziekte of verhindering van de docent, krijgt de cursist daarvan telefonisch of schriftelijk bericht. Wij doen er uiteraard alles aan om de cursus  normaal doorgang te laten vinden.
 • Verplaatsing van (een deel van) een cursus geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie.

Evaluatie
De volksuniversiteit spant zich zeer in voor een hoge kwaliteit van de cursussen en de organisatie daarvan. De wens van de cursisten staat daarbij centraal. Na afloop van de cursus evalueren de cursisten de cursus door een daarvoor bestemd evaluatieformulier in te vullen. Je kunt je waardering, kritiek en andere opmerkingen daarop vermelden. Wij hopen dat je van deze mogelijkheid gebruik maakt, zodat de volksuniversiteit haar dienstverlening kan optimaliseren.

Privacy Reglement

 • De persoonsgegevens, zoals door jou aan ons zijn doorgegeven, slaat de volksuniversiteit op in de cursusadministratie. De volksuniversiteit verwerkt de gegevens ten behoeve van de aanmelding voor de cursus(sen) en ten behoeve van een goede cursusorganisatie. De gegevens worden ook gebruikt om het nieuwe cursusprogramma en informatie over nieuwe cursussen naar de cursist te sturen.
 • Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de wijze waarop gegevens verwerkt worden, door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgesteld in ons Privacy Reglement

Klacht
Cursisten uiten hun feedback of klachten direct bij hun docent, opdat zij zo mogelijk in goed overleg tot een oplossing komen. Komen partijen niet tot overeenstemming, dan kan de cursist schriftelijk een klacht indienen volgens de klachtenregeling.

Contactinformatie
Het kantoor van Volksuniversiteit Het Groene Hart is open voor bezoekers op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur (gesloten tijdens schoolvakanties).

Kantoor- en postadres:  
Wilhelminaweg 77 (Het Klooster), 3441 XB  Woerden

Website: 
www.vuhetgroenehart.nl

Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur via 0348-420662. Buiten deze kantooruren kunt je een bericht achterlaten op het antwoordapparaat of een e-mailbericht sturen naar info@vuhetgroenehart.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.