Algemene voorwaarden


Inschrijven
Je kunt je via deze website voor één of meerdere cursussen inschrijven. De wijze waarop je kunt inschrijven staat beschreven onder de tab 'Inschrijven'. Inschrijven verplicht tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.

Annuleringsvoorwaarden

 • Je verbindt je door inschrijving voor de hele cursus. Vanaf tien dagen voor aanvang van de cursus is teruggave van het cursusgeld niet meer mogelijk.
 • De cursus kun je in overleg met de cursusadministratie overdragen aan iemand anders.
 • Annuleren moet per brief of per e-mail gebeuren en worden gericht aan de administratie. Telefonisch annuleren is niet mogelijk. Annuleren kan tot tien dagen voor aanvang van de cursus. De kosten van deze annulering bedragen € 12,50. Het restant van het geïncasseerde of betaalde cursusgeld wordt teruggestort.
 • Gedeeltelijke terugbetaling is alleen mogelijk bij langdurige ziekte en/of ziekenhuisopname. Hiervoor dient er per brief of per e-mail een verzoek aan het bestuur gericht te worden. De cursusadministratie doet geen uitspraken over eventuele terugbetalingen.
 • Bericht over het al of niet terugbetalen van het cursusgeld ontvang je binnen tien dagen na ontvangst.
 • Als je het niet eens bent met het niet terugbetalen van het cursusgeld kun je hierover, met redenen omkleed, per brief of per e-mail een klacht indienen bij het bestuur.
 • Het bestuur handelt een klacht binnen tien dagen af en informeert jou hierover per brief of per e-mail.

Overmachtsregeling
Als een cursus niet kan plaatsvinden op de door de volksuniversiteit gepubliceerd wijze en locatie vanwege een overmachtssituatie behoudt de volksuniversiteit zich het recht voor om maatregelen te nemen die passen bij de situatie. Dit kunnen zijn:

 • De cursus wordt online (ZOOM) voortgezet.
 • De cursus wordt verplaatst naar een andere locatie.
 • De cursus wordt uitgesteld naar een andere datum/tijdstip.
 • De cursus wordt geannuleerd.

Betaling
Met het inschrijven verplicht je je tot betaling van het volledige cursusgeld, bij voorkeur door eenmalige machtiging bij inschrijving via de website, door de eenmalige machtiging op het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen of door gebruik te maken van iDEAL. Het cursusgeld wordt, bij doorgaan van de cursus, voor de start van je bankrekening afgeboekt.

Aansprakelijkheid
Het bestuur van de Volksuniversiteit stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens activiteiten die de Volksuniversiteit organiseert. Je neemt voor eigen risico deel aan de activiteiten die direct of indirect verband houden met de cursussen.

Doorgaan van cursussen
Cursussen gaan door bij voldoende inschrijvingen. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk een week voor aanvang ontvang je een bevestiging van deelname of een annuleringsbericht. Wordt het minimumaantal cursisten niet bereikt, dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. Bij annulering heb je de keus uit te wijken naar een andere cursus of het betaalde cursusgeld teruggestort te krijgen.

Bij overschrijding van het maximumaantal cursisten wordt getracht een extra cursus te organiseren. Hiervoor is een ander tijdstip en/of een andere datum onvermijdelijk. Bij niet bereiken van het minimumaantal deelnemers voor de extra cursus of activiteit wordt deze geannuleerd.

Boeken en lesmateriaal
Boeken, les- en andere materialen zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in de informatie over de cursus. Let op! Het verdient aanbeveling boeken en dergelijke pas aan te schaffen, als vaststaat dat de cursus doorgaat (zie boven). Als blijkt dat een cursus niet door kan gaan, is de Volksuniversiteit niet verantwoordelijk voor terugbetaling van aangeschafte materialen.

In de cursusinformatie kunnen aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot aan te schaffen boeken of lesmateriaal. Cursisten wordt vriendelijk verzocht deze aanbevelingen op te volgen in verband met het goed kunnen volgen van de lessen.

Evaluatie
De Volksuniversiteit spant zich zeer in voor een hoge kwaliteit van de cursussen en de organisatie daarvan. De wens van de cursisten staat daarbij centraal. Na afloop van de cursus evalueren de cursisten de cursus door een daarvoor bestemd evaluatieformulier in te vullen. Je kunt je waardering, kritiek en andere opmerkingen daarop vermelden. Wij hopen dat je van deze mogelijkheid gebruik maakt, zodat de Volksuniversiteit haar dienstverlening kan optimaliseren.

Privacy Reglement

 • De persoonsgegevens, zoals je die aan ons hebt doorgegeven, slaat de Volksuniversiteit op in de cursusadministratie. De Volksuniversiteit verwerkt de gegevens ten behoeve van de aanmelding voor de cursus(sen) en ten behoeve van een goede cursusorganisatie. De gegevens worden ook gebruikt om het nieuwe cursusprogramma en informatie over nieuwe cursussen naar de cursist te sturen.
 • Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de wijze waarop gegevens verwerkt worden en door wie deze gegevens kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgesteld in ons Privacy Reglement

Klacht
Cursisten uiten hun feedback of klachten direct bij hun docent, opdat zij zo mogelijk in goed overleg tot een oplossing komen. Komen partijen niet tot overeenstemming, dan kan de cursist schriftelijk een klacht indienen volgens de klachtenregeling.