Algemene voorwaarden

Vooraf
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘cursus’ worden daaronder, behalve cursussen, ook alle andere activiteiten van de volksuniversiteit bedoeld, zoals workshops, trainingen, lezingen en excursies.
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘cursist’ worden daaronder de deelnemers aan de activiteiten van de volksuniversiteit bedoeld.
Waar wordt gesproken over ‘de volksuniversiteit’ wordt Volksuniversiteit Het Groene Hart bedoeld.

Inschrijven
Je kunt je via deze website voor één of meerdere cursussen inschrijven. De wijze waarop je kunt inschrijven staat beschreven onder de tab 'Inschrijven'. Inschrijven verplicht tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.

Annuleringsvoorwaarden

 • Je verbindt je door inschrijving voor de hele cursus. Vanaf tien dagen voor aanvang van de cursus is teruggave van het cursusgeld niet meer mogelijk.
 • De cursus kun je in overleg met de cursusadministratie overdragen aan iemand anders.
 • Annuleren moet per brief of per e-mail gebeuren en worden gericht aan de administratie. Telefonisch annuleren is niet mogelijk. Annuleren kan tot 10 dagen voor aanvang van de cursus. De kosten van deze annulering bedragen € 12,50. Het restant van het geïncasseerde of betaalde cursusgeld wordt teruggestort.
 • Gedeeltelijke terugbetaling is alleen mogelijk bij langdurige ziekte en/of ziekenhuisopname. Hiervoor dient er per brief of per e-mail een verzoek aan het bestuur gericht te worden. Het is de cursusadministratie niet toegestaan uitspraken te doen over annuleringen.
 • Bericht over het al of niet terugbetalen van het cursusgeld ontvang je binnen 10 dagen na ontvangst.
 • Als je het niet eens bent met het niet terugbetalen van het cursusgeld kun je hierover, met redenen omkleed, per brief of per e-mail een klacht indienen bij het bestuur.
 • Het bestuur handelt een klacht binnen 10 dagen af en informeert jou hierover per brief of per e-mail.

Tijdelijke aanvulling annuleringsvoorwaarden i.v.m. ziekte door het coronavirus
Je kunt je vanaf 1 week voor aanvang van de cursus, en tijdens de cursus, ziek melden als je symptomen van het coronavirus hebt en positief getest bent. Je krijgt dan je geld terug.  Deze aanvulling geldt zolang er sprake is van ziekteverschijnselen vanwege het virus. Terugbetaling van het cursusgeld zal alleen plaatsvinden met een uitslag van de GGD met een positief testresultaat.

Overmacht regeling
Als een cursus niet kan plaatsvinden op de door de volksuniversiteit gepubliceerd wijze en locatie vanwege een overmacht situatie (bijvoorbeeld als dit niet kan vanwege de richtlijnen van het RIVM i.v.m. corona) behoudt de volksuniversiteit zich het recht voor om maatregelen te nemen die passen bij de situatie. Dit kunnen zijn:

 • De cursus wordt online (ZOOM) voortgezet.
 • De cursus wordt verplaatst naar een andere locatie.
 • De cursus wordt uitgesteld naar een andere datum/tijdstip.

Betaling
Met het inschrijven verplicht je je tot betaling van het volledige cursusgeld, bij voorkeur door eenmalige machtiging bij inschrijving via de website, door de eenmalige machtiging op het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen of door gebruik te maken van iDEAL. Het cursusgeld wordt, bij doorgaan van de cursus, voor de start van je bankrekening afgeboekt.

Aansprakelijkheid
Het bestuur van de volksuniversiteit stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens activiteiten die de volksuniversiteit organiseert. Je neemt voor eigen risico deel aan de activiteiten die direct of indirect verband houden met de cursussen.

Doorgaan van cursussen
Cursussen gaan door bij voldoende inschrijvingen. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk een week voor aanvang ontvang je een bevestiging van deelname of een annuleringsbericht.
Wordt het minimum aantal cursisten niet bereikt, dan heeft de volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. Bij annulering heb je de keus uit te wijken naar een andere cursus of het betaalde cursusgeld teruggestort te krijgen.

Bij overschrijding van het maximum aantal cursisten wordt getracht een extra cursus te organiseren. Hiervoor is een ander tijdstip en/of een andere datum onvermijdelijk. Bij niet bereiken van het minimum aantal deelnemers voor de extra cursus of activiteit wordt deze geannuleerd.

Boeken en lesmateriaal
Boeken,  les- en andere materialen zijn niet in het cursusgeld inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in de informatie over de cursus. Let op! Het verdient aanbeveling boeken en dergelijke pas aan te schaffen, als vaststaat dat de cursus doorgaat (zie boven). Als blijkt dat een cursus niet door kan gaan, is de volksuniversiteit niet verantwoordelijk voor terugbetaling van aangeschafte materialen.

In de cursusinformatie kunnen aanbevelingen worden gedaan m.b.t. aan te schaffen boeken of lesmateriaal. Cursisten worden vriendelijk verzocht deze aanbevelingen op te volgen i.v.m. het goed kunnen volgen van de lessen.

Evaluatie
De volksuniversiteit spant zich zeer in voor een hoge kwaliteit van de cursussen en de organisatie daarvan. De wens van de cursisten staat daarbij centraal. Na afloop van de cursus evalueren de cursisten de cursus door een daarvoor bestemd evaluatieformulier in te vullen. Je kunt je waardering, kritiek en andere opmerkingen daarop vermelden. Wij hopen dat je van deze mogelijkheid gebruik maakt, zodat de volksuniversiteit haar dienstverlening kan optimaliseren.

Privacy Reglement

 • De persoonsgegevens, zoals door jou aan ons zijn doorgegeven, slaat de volksuniversiteit op in de cursusadministratie. De volksuniversiteit verwerkt de gegevens ten behoeve van de aanmelding voor de cursus(sen) en ten behoeve van een goede cursusorganisatie. De gegevens worden ook gebruikt om het nieuwe cursusprogramma en informatie over nieuwe cursussen naar de cursist te sturen.
 • Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de wijze waarop gegevens verwerkt worden, door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgesteld in ons Privacy Reglement

Klacht
Cursisten uiten hun feedback of klachten direct bij hun docent, opdat zij zo mogelijk in goed overleg tot een oplossing komen. Komen partijen niet tot overeenstemming, dan kan de cursist schriftelijk een klacht indienen volgens de klachtenregeling.

Contactinformatie
Het kantoor van Volksuniversiteit Het Groene Hart is gevestigd in Het Klooster in Woerden.

Klik hier voor meer informatie.